POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Właścicielem serwisów: polskiprawnik.co.uk oraz ochronadanychosobowych.co.uk i administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Agaty Mazur, z siedzibą w UK, 54 The Boxhill, Coventry, CV31ES, posiadająca rejestrację ICO Numer: ZA802863; zwana dalej KANCELARIĄ.

Dane osobowe zbierane przez Kancelarie przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii “UK GDPR” i “Data Protection Act 2018”.
Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych/EU Reprezentant

Kancelaria nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@polskiprawnik.co.uk.

Kancelaria wyznaczyła swojego reprezentanta do celów ochrony danych osobowych rezydentów EU, w osobie:

Radcy Prawnego Agata Mazur, adres: ul. Widok 89/80, 62-800 Kalisz, Polska, adres email: kancelaria@polskiprawnik.co.uk.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe – tj.: imię i nazwisko, adres email, adres domowy, numer Pesel, numer NIP, numer NIN, dane dokumentu tożsamości (Paszport/Dowód Osobisty/Prawo Jazdy) w następujących celach:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarie jako administratora danych:
 – w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: polskiprawnik.co.uk, ochronadanychosobowych.co.uk (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

(d) Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu:

  • prawo do wycofania wyrażonej zgody
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do The Information Commissioner’s Office (ICO), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w UK.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa – nie dłużej niż 6 lat.
Dane osobowe zebrane do celów reklamowych oraz zawarcia umowy, do której w efekcie nie doszło, a także innych celów informacjyjnych przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od momentu powierzenia nam tych danych przez podmiot danych osobowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarią na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie polskiprawnik.co.uk i ochronadanychosobowych.co.uk, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się do zaakceptowania przy najbliższym logowaniu pliku.

Wyłączenie odpowiedzialności

Kancelaria ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej łącznie „Autorzy„) nie odpowiadają za treść artykułów na witrynach: polskiprawnik.co.uk, ochronadanychosobowych.co.uk ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na witrynach. Treść artykułu nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie powinna być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji mogącej rodzić skutki prawne.
Treść artykułu nie stanowi też informacji o stanie obowiązującego prawa, a stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Administratora w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na artykułach, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Data publikacji Polityki Prywatności: 01.01.2021 r.