“Confirmation Statement” to oświadczenie potwierdzające, składane przez spółki Ltd i LLP obowiązkowo co najmniej raz na 12 miesięcy do Companies House.

Musi on być składany zarówno przez spółki aktywne jak i te, które nie prowadzą działalności, lub pozostają w stanie zawieszenia, tzw. Dormant.

Confirmation Statement – składamy za pomocą formularza CS01.

Celem tego oświadczenia jest potwierdzenie informacji o  spółce zarejestrowanej w UK.

Co potwierdzasz lub zmieniasz składając confirmation statement?

 • Adres spółki
 • Adres, w którym przechowujesz dokumentację, jeśli jest inny niż adres rejestrowy (SAIL)
 • Informacje o osobach pełniących funkcje: Dyrektorow i Sekretarzy w firmie
 • Informacje o osobach sprawujących znaczącą kontrolę (PSC) lub podmiotach prawnych sprawujących znaczną kontrolę (RLE)
 • SIC kod
 • Informacje na temat  udziałowców/udziałów
 • Zmiany w kapitale zakładowym
 • Informacje dotyczące zawieszenia/odwieszenia działalności firmy
 • Wyłączenia z prowadzenia Rejestru PSC

Confirmation Statement musisz złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty będącej rocznicą założenia Twojej firmy lub złożenia ostatniego Confirmation Statement. Confirmation Statement powinien być złożony przez Sekretarza firmy, a jeśli firma go nie wyznaczyła, należy do obowiązków Dyrektora, który oczywiście może zlecić go na przykład księgowemu.

Wiele spółek składa jednak Confirmation Statement znacznie częściej, uaktualniając go za każdym razem kiedy w strukturze spółki zachodzi jakaś zmiana.

WAŻNE!

Jeżeli w Twojej firmie zaszły zmiany dotyczące:

 • dyrektorów
 • sekretarzy
 • osób ze znaczącą kontrolą (PSC lub RLE)
 • adresu siedziby spółki lub
 • adresu SAIL – wyznaczonego jedynie do przechowywania dokumentacji 

najpierw będziesz musiał zaktualizować te dane zgłaszając zmiany za pomocą odpowiedniego formularza do Companies House.

Po przesłaniu takiego formularza odczekaj aż otrzymasz potwierdzenie akceptacji wprowadzonych formularzem zmian i dopiero wtedy wypełnij CS01- potwierdzając zgłoszone zmiany  i dokonując innych, które nie wymagają oddzielnego formularza.

Confirmation Statement możesz złożyć online lub formie papierowej, uiszczając przy tym opłatę w wysokości: £13 – online, £40 – za wersję papierową (opłaty aktualne do 30/04/2024 od 1-szego maja 2024 te opłaty wynosić będą odpowiednio £34 i £62 – o zmianie opłat do Companies House piszemy wiecej w artykule “Zmiana opłat do Companies House 2024”).

Jeżeli skladałeś już Confirmation Statement w danym roku kalendarzowym, kolejne oświadczenia w tym okresie nie będą wymagały opłaty.

Aby złożyć Confirmation Statement, będziesz potrzebować numeru swojej firmy, authentication code (nadawany przez Companies House przy rejestracji spółki, potem może być zmieniony przez samą spółkę) i ewentualnie dodatkowych danych logowania do WebFiling.

Kary za brak Confirmation Statement 

Jeśli nie prześlesz oświadczenia potwierdzającego w terminie, możesz zostać ukarany grzywną do £5000, a nawet Twoja firma może zostać przymusowo zlikwidowana.

Oprócz Confirmation Statement spółka w UK ma także obowiązek składać annual accounts.

To roczne sprawozdanie finansowe Twojej firmy – zwane „rachunkami ustawowymi” – sporządzane jest na podstawie dokumentacji finansowej firmy na koniec roku obrotowego Twojej firmy.

Annual accounts – “konta ustawowe” zglaszane do Companies House muszą obejmować:

 • “balance sheet – bilans”, który pokazuje wartość wszystkiego, co firma posiada, jest zadłużona i zadłużona na ostatni dzień roku obrotowego (bilans musi mieć wydrukowane nazwisko dyrektora i musi być podpisany przez dyrektora)
 • „profit and loss statement – rachunek zysków i strat”, który wykazuje sprzedaż spółki, koszty bieżące oraz zysk lub stratę, jaką osiągnęła ona w roku obrotowym
 • “director’s report – sprawozdanie dyrektora” (chyba, że jesteś „mikropodmiotem”)
 • być może będziesz musiał dołączyć raport audytora – zależy to od wielkości Twojej firmy.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 2023 roku, jeśli Twoja firma była mała, mikropodmiotem lub nieaktywna, możesz mieć możliwość wysyłania prostszych („skróconych”) rachunków.

Jednakże po wprowadzeniu zmian, o których pisaliśmy w artykule “DUŻE ZMIANY DLA SPÓŁEK W UK OD 2024” możliwość składania skróconych rachunków bedzie znacznie ograniczona.

Pamiętaj aby sprawdzić na koncie swojej spółki w Companies House termin na złożenie “Confirmation Statement” oraz “Annual Accounts”, zwłaszcza, że termin tego ostatniego raportu nie musi być taki sam jak termin sprawozdania rocznego składanego do HMRC.

Moje usługi