The Economic Crime and Corporate Transparency Act otrzymała zgodę królewską 26 października 2023 r.

Ustawa daje Companies House uprawnienia do odgrywania bardziej znaczącej roli w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i wspieraniu wzrostu gospodarczego. Z biegiem czasu te środki doprowadzą do poprawy przejrzystości oraz dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji w naszych rejestrach.

Będą nowe obowiązki dla:

 • nowych i obecnych dyrektorów firmy
 • osób posiadające znaczącą kontrolę nad firmą (PSC)
 • każdego, kto składa dokumenty w imieniu firmy

 Adresy rejestrowe firmy

Obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące adresów siedziby, co oznacza, że spółki muszą zawsze mieć „właściwy adres” jako swoją siedzibę.

Właściwy adres to taki, pod którym:

 • należy spodziewać się, że wszelkie dokumenty przesyłane do siedziby spółki dotrą do osoby działającej w imieniu spółki
 • wszelkie dokumenty przesłane na ten adres mogą być rejestrowane poprzez potwierdzenie doręczenia.

Zmiany te oznaczają, że w przyszłości nie będziesz mógł używać skrytki pocztowej jako adresu swojej siedziby. Companies House podejmie działania wobec firm, które nie posiadają odpowiedniego adresu siedziby.

Oświadczenie o zgodnym z prawem celu firmy

Rejestracja firm będzie wiązać się z nowym wymogiem. Abonenci firmy będą musieli potwierdzić, że tworzą firmę w celu zgodnym z prawem.

Firma będzie również musiała potwierdzić to w swoim rocznym oświadczeniu, że zamierzona przyszła działalność jest zgodna z prawem.

Uprawnienia rejestratora

Companies House będzie miał większe uprawnienia do kwestionowania informacji, które wydają się nieprawidłowe lub niezgodne z danymi już w rejestrze ujawnionymi.

Wprowadzone zostaną bardziej rygorystyczne kontrole nazw firm, które mogą wywoływać u opinii publicznej fałszywe lub wprowadzające w błąd wrażenie.

Pojawią się publiczne adnotacji w rejestrze, aby poinformować użytkowników o potencjalnych problemach z dostarczonymi przez firmę informacjami.

W 2024 roku rozpocznie się też nowy proces weryfikacji tożsamości dyrektorów i oficerów spółki.

Egzekucja i sankcje

Jeśli firma nie odpowie na formalną prośbę Companies House o dodatkowe informacje, grożą poważne konsekwencje.

Może to obejmować:

 • karę finansową
 • adnotację publiczną w aktach spółki
 • oskarżenie karne
 • a nawet rozpoczęcie procesu wykreślenia spółki z rejestru.

Składanie sprawozdań finansowych w formacie cyfrowym oraz rozszerzone obowiązki ujawniania informacji w rejestrze spółki.

Aby zastosować się do tych zmian, wszystkie firmy będą musiały wybrać odpowiednie oprogramowanie, zanim opcje składania dokumentów w Internecie i w formie papierowej nie będą już dostępne.

Dotyczy to dyrektorów, którzy sami składają sprawozdania finansowe, oraz spółek, które do składania rocznych sprawozdań finansowych korzystają z pomocy zewnętrznych agentów lub księgowych.

Przejście na korzystanie wyłącznie z oprogramowania będzie wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych 2–3 lat.

Małe i mikro przedsiębiorstwa będą musiały ujawniać rachunki zysków i strat  (profit and loss accounts).

Usunięta zostanie również opcję składania „abridged” zeznań.

Małe spółki, które nie kwalifikują się jako mikropodmioty, również będą musiały złożyć „Directors Report”.

Każda spółka ubiegająca się o zwolnienie z audytu będzie musiała przedstawić w bilansie dodatkowe oświadczenie swoich dyrektorów.

Dyrektorzy będą musieli określić, o które zwolnienie się ubiegają, i potwierdzić, że spółka kwalifikuje się do zwolnienia.

Zarejestrowany adres e-mail

Zgodnie z ustawą wszystkie firmy będą musiały podać zarejestrowany adres e-mail. Companies House będzie używać tego adresu e-mail do komunikacji z firmą – nie będzie on dostępny publicznie.

Nowe firmy będą musiały podać zarejestrowany adres e-mail podczas rejestracji, począwszy od początku 2024 r.

Istniejące firmy będą musiały podać zarejestrowany adres e-mail przy składaniu kolejnego oświadczenia potwierdzającego, z datą oświadczenia rozpoczynającą się na początku 2024 r.

 

Wzrosną opłaty w 2024 r.

Nie ma jeszcze informacji na temat dokładnych zmian w opłatach ani kiedy wejdą one w życie, ale Companies House zapewnia, że będzie o tym informować.

Wzmocniona ochrona danych osobowych

Zgodnie z nową ustawą osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o zatajenie z dokumentów historycznych następujących informacji:

 • adresy zamieszkania, w większości przypadków, gdy są podane w innym miejscu rejestru (na przykład, gdy są używane jako adres siedziby)
 • data urodzenia dla dokumentów zarejestrowanych przed 10 października 2015 r. (od 10 października 2015 r. publicznie wyświetlany jest jedynie miesiąc i rok urodzenia)
 • podpisy
 • zawód

Osoby, które są osobiście narażone na ryzyko krzywdy fizycznej lub przemocy w wyniku umieszczenia ich danych osobowych w publicznym rejestrze Companies House (na przykład osoby, które doświadczyły przemocy domowej), będą mogły ubiegać się o ochronę ich danych przed widokiem publicznym.

Informacje, które można chronić przed widokiem publicznym, obejmują:

 • imię (lub poprzednie imiona)
 • wrażliwe adresy, których ujawnienie publiczne naraża mieszkańców na ryzyko (np. schronisko dla ofiar przemocy domowej dla kobiet)
 • w najpoważniejszych przypadkach wszystkie inne dane, np. adres do doręczeń i częściowa data urodzenia.

W ramach środków wprowadzonych ustawą o przestępstwach gospodarczych i przejrzystości korporacyjnej informacje dotyczące limited partnership (LP) będą bardziej dostępne i przejrzyste.

Dodatkowo

 • informacje dotyczące limited partnership (LP) będą bardziej dostępne

 • własność spółki będzie bardziej przejrzysta.

 • wprowadzone zostaną również ograniczenia w korzystaniu z funkcji „corporate director”. Na stanowiska dyrektorów korporacyjnych mogą być mianowane wyłącznie podmioty korporacyjne z Wielkiej Brytanii posiadające „osobowość prawną”. Dyrektorzy ci muszą być osobami fizycznymi i muszą zweryfikować swoją tożsamość przed powołaniem.

 

WAŻNE!

W związku ze zmianą przepisów w umowie o pełnienie przez nas serwisu  ”Sekretarz Twojej Firmy Ltd – zakres usługi poszerzamy o stworzenie “Raportu Dyrektorskiego”.

Wszelkie informacje, które bedą podawane przez Companies House do publicznej wiadomości w 2024 roku dotyczące zmian w opłatach urzędowych i obowiązków oficerów spółek będziemy publikować na bieżąco na naszym blogu i profilu Facebook, do którego obserwowania gorąco Cię zachęcamy.