Oprócz przedstawicieli urzędow publicznych o wgląd do dokumentacji firmy może poprosić każdy udziałowiec bądź akcjonariusz oraz inna osoba, która ma w tym interes prawny. 

Osoba pragnąca uzyskać dostęp do rejestru udziałowców / akcjonariuszy spółki lub osób o znacznej kontroli – PSC musi w swoim żądaniu podać swoje imię i nazwisko oraz adres, określić czy informacje te będą udostępniane innej osobie i, co najważniejsze, w jakim celu mają zostać wykorzystane.

To prawo do wglądu lub żądania kopii jest ustawowe na mocy Ustawy o spółkach z 2006 r. i jeśli spółka otrzyma taki wniosek, powinna  umożliwić kontrolę i/lub dostarczyć kopię rejestru lub, lub jeśli uzna, że wniosek nie jest kierowany we “właściwym celu”, skierować ten wniosek do oceny sądu.

Zwykle jeżeli wniosek taki składałby udziałowiec/akcjonariusz spółki bedzie on rozpatrzony bezpłatnie, ale od osoby niebędącej członkiem spółki można rządać uiszczenia określonej opłaty.

Ujawnianie danych należy również w każdej sytuacji rozpatrywać biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych w spółce.

Jeśli poszukujesz informacji na temat ochrony danych osobowych – zajrzyj na naszą stronę w całości poświęconej temu tematowi: “OCHRONADANYCHOSOBOWYCH.CO.UK”